Landsrådet var stort set enigt i vedtagelsen af de nye vedtægter. To gange var det dog nødvendigt med skriftlige afstemning for at sikre, at der var det krævede flertal på to tredjedele af stemmerne.

Kredsenes ledere skal vælges af kredsenes medlemmer

Ud over de vedtægtsændringer, som er nævnt i artiklen, stemte Landsrådet ja til blandt andet følgende:

  • Beredskabsforbundets landsledelse bestemmer fremover selv, hvordan forbundets personel distinktioneres. Tidligere sagde vedtægterne, at der skulle distinktioneres efter bestemmelser fastsat af Beredskabsstyrelsen. Men det har Beredskabsstyrelsen ingen interesse i at blande sig i, sagde Niels Bonde Jensen i sin motivation.
  • Af de gamle vedtægters paragraf 6 fremgik det, at ”medlemmer af Beredskabsforbundet kan forpligte sig til at stå til rådighed i tilfælde af forøget beredskab.” Nu er mobiliseringspligten dog slettet fra vedtægterne.
  • Det er præciseret, at Beredskabsforbundets direktør deltager i møder i Præsidium og Landsledelse, men uden stemmeret. ”Jeg har det helt fint med, at magten på den måde tages fra direktøren. Det er ikke rigtigt i en frivillig organisation, at direktøren kan stemme,” sagde forbundets direktør Carsten Iversen under behandlingen af ændringsforslaget på Landsrådsmødet.
  • Beredskabsforbundet kan nu kun opløses, hvis der træffes beslutning om det på to på hinanden følgende landsrådsmøder. Tidligere var det kun nødvendigt med ét landsrådsmøde.
Andre ændringer

En godt forberedt dirigent, Peter B. Lange, holdt tungen lige i munden og guidede Landsrådet igennem de mange forslag til vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringerne er kulminationen på et årelangt arbejde i forbundets strukturudvalg, som har undersøgt og diskuteret behov og muligheder for at modernisere vedtægterne. Kristian Baggesgaard, viceregionsleder fra Region Syddanmark, har været med i strukturudvalget hele vejen fra start til slut. Efter vedtagelsen af vedtægtsændringerne sagde han tak til Landsrådet for derigennem at have anerkendt strukturudvalgets store arbejde – og han appellerede til alle om nu at hjælpe med at implementere ændringerne i Beredskabsforbundets virke.

På tre vigtige områder skal Beredskabs-forbundets medlemmer nu vænne sig til en ny virkelighed i det organisatoriske arbejde og i deres dagligdag:

  • Kredsledere og vicekredsledere skal ikke længere udpeges – i stedet skal medlemmerne af kredsene vælge dem.
  • Forbundets regioner bliver ligestillet, hvad angår antallet af viceregionsledere i landsledelsen.
  • Og forbundet indfører nye koordinations-udvalg, som skal være bindeled mellem de frivillige fra forskellige kredse og de enkelte redningsberedskaber.
De tre punkter var en del af en lang række af forslag til vedtægtsændringer, som de delegerede på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj skulle tage stilling til.

Forslagene var stillet af landsledelsen efter et langvarigt arbejde i et strukturudvalg, som havde fået opgaven med at ”frisere” og modernisere vedtægterne.

"Vi bliver nogle gange beskrevet som en selvsupplerende og lukket organisation af folk udefra. Og uanset, hvad man mener om sig selv, så er man nødt til at forholde sig til det billede, andre tegner af én - og gøre noget ved det," lød noget af begrundelsen fra landschef Niels Bonde Jensen. Og han fortsatte:

"Strukturudvalget og flere samarbejdspartnere har set et behov for, at Beredskabsforbundet fremstår som en mere gennemskuelig og demokratisk organisation. Med forslagene her har vi stræbt efter at skabe rammerne for et mere fokuseret og demokratisk samarbejde mellem kredse og beredskab. Og vi har stræbt efter at styrke de lokale og regionale led, at styrke frivillighed i kredse og regioner."

Alle forslag blev vedtaget med stort flertal på Landsrådsmødet – både de ”tunge” paragraffer og de punkter, hvor der blot var tale om kosmetiske og sproglige rettelser.

To skriftlige afstemninger

To gange var det dog nødvendigt med skriftlig afstemning, da håndsoprækningen ikke tydeligt viste, om der var det flertal på to tredjedele, som kræves til en vedtægtsændring:

Det gjaldt forslaget om valg af kredsleder og vicekredsleder i det, som fremover bliver paragraf 8 i forbundets vedtægter. Her var Marianne Kristiansen, kredsleder i Slagelse, bekymret for, om man får de rigtige ledere valgt. Den skriftlige afstemning gav dog et flertal for vedtægtsændringen: 94 stemte for og 20 imod.

Også forslaget om at indføre en ny paragraf 9 om nye koordinationsudvalg måtte til skriftlig afstemning. Her gik diskussionen især på, at formanden for koordinationsudvalget ifølge forslaget skal vælges blandt alle medlemmer af kredsene – altså ikke kun blandt kredsledere og vicekredsledere. Men kun blandt de medlemmer, som har kontrakt med beredskabet.

Her gav den skriftlige afstemning 90 stemmer for og 25 imod – svarende til 78 procent ja-stemmer.

Formelt set er de nye vedtægter først gyldige, når de er godkendt af Forsvarsministeriet.

Præsidenten genvalgt

På Landsrådsmødet var der også genvalg af præsident Jan Johansen (MF for Socialdemokratiet), som dog ikke var til stede på grund af en travl valgkamp op til Folketingsvalget.

Regnskabet blev fremlagt af direktør Carsten Iversen og godkendt af forsamlingen uden kommentarer.

Det viste ordinære indtægter på 14.640.639 kroner og samlede udgifter på 15.882.857 kroner. Altså et driftsmæssigt merforbrug på 1.242.218 kroner, som dog var helt efter planen, idet egenkapitalen efter et stort mindreforbrug i 2017 er nedbragt med ekstra investeringer og aktiviteter.

Her kan du se, hvilke paragraffer i Beredskabsforbundets vedtægter, der var ændringsforslag til. De er markeret med gult i dokumentet. Alle forslag blev vedtaget.

Se hele regnskabet her i Beredskabsforbundets ledelses- og årsrapport for 2018.

Her kan du se flere billeder fra Landsrådsmødet.

Print alle sider